Tổ chức Hội nghị truyền thông Nâng cao nhận thức về Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 21/5/2024, Trung tâm tổ chức Hội nghị truyền thông “Nâng cao nhận thức về Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” cho VC-NLĐ tại Trung tâm, với 86 người tham dự. Nội dung truyền thông do đồng chí Nguyễn Văn Tính – Phó trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Sở LĐTBXH, Báo cáo viên pháp luật Thành phố thực hiện. Cũng tại Hội nghị này, Chi bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trung tâm đã ký Cam kết về thực hiện Bình đẳng giới với sự chứng kiến của toàn thể VC-NLĐ.