Trung tâm Thạnh Lộc phối hợp với Trung tâm chính trị Quận 12 tổ chức lớp sơ cấp chính trị cho hơn 60 viên chức

🇻🇳Công tác đào tạo lý luận chính trị đóng vai trò quan trọng, góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đủ bản lĩnh, khả năng làm việc.
🇻🇳Tháng 11/2023, Trung tâm Thạnh Lộc phối hợp với Trung tâm chính trị Quận 12 tổ chức lớp sơ cấp chính trị cho hơn 60 viên chức ngay tại đơn vị.
🇻🇳Xin trân trọng cảm ơn BGĐ Trung tâm Chính trị Quận 12 đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị.